Årsmøtet 2009

Skrevet av Telemarkfe.no . Publisert i Om Landslaget, Årsmøtereferat

Referat etter årsmøtet i Øyer.

Leder Gunnar Haugo ønsket årsmøtedeltakerne velkommen til Øyer.

 

Aslak Snarteland ble valgt til møteleder. Årsmøtedeltakerne presenterte seg, hvor de kom fra og fortalte kort hva de drev med knyttet til telemarkskyrne. Det var 28 årsmøtedeltakere, hvorav 27 var stemmeberettigede.

 

Under behandlingen av innkalling og dagsorden kom følgende merknader og vedtak:

 

Til sak 4, innkomne saker punk a, ble det foreslått å stryke underpunktene 1-4, på bakgrunn av disse underpunktene ikke inneholdt konkrete saker til behandling. Årsmøtet holdt avstemming over dette. 21 stemmer ble avgitt for å forkaste underpunktene 1-4 i sak 4 punkt a, 2 stemmer ble avgitt for å beholde de nevnte punktene, øvrige stemmer ble ikke avgitt. Sak 4 punkt a med underpunktene 1-4 ble vedtatt strøket fra årsmøtets dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent med endringen nevnt over.

 

Til å undertegne årsmøteprotokollen ble Erik Fleischer og Marit Mæland valgt.

 

Årsmøtesaker:

 

Sak 1. Styrets årsberetning

 

Lest av leder Gunnar Haugo.

 

Følgende tillegg ble vedtatt til årsmeldingen for 2008/2009:

 

I løpet av året 2008 er det fra oksestasjonen frasolgt ca. 1,5 daa til vegvesenet (gang- og sykkelveg) for kr 75.000. Videre er festetomten til Anne Bakken fradelt og solgt til Anne Bakkens datter sammen med garasjen for kr 50.000. Til slutt er de tre skogsstykkene (totalt 30 daa) fradelt og solgt for kr 100.000. Nå gjenstår jordene og beitene nord for jernbanelinjen. Landslaget har fått tilbud om å selge dette området for kr 975.000, men kjøperen har så langt ikke klart å finansiere denne summen som følge av finanskrisen.

 

Kjøpesummen er plassert på høyrentekonto.

 

Årsberetningen med tillegget over ble enstemmig godkjent.

 

Under behandlingen av årsberetningen forlot en av årsmøtedeltakerne årsmøtet, årsak til dette ble ikke notert.

 

 

 

Sak 2. Regnskap og revisjonsberetning.

 

Kasserer Aslak Snarteland presenterte regnskapet.

 

Revisorene Harald Flaten og Gregorius Skilbred la fram revisjonsberetningen.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 

 

Sak 3. Budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent.

 

Presentert av kasserer Aslak Snarteland.

 

Kontingent ble foreslått og fortsatt være kr. 350,-.

 

I budsjettet ble det foreslått å øke antallet medlemmer til 340, som utgjør en endring i inntektene fra medlemskontingent fra kr. 105.000 til kr. 119.000. Det ble også innført et tillegg under utgifter til egne midler til embryoprosjektet på kr. 12.000. Med disse endringene gir budsjettet et positivt driftsresultat på kr. 2.000.

 

Budsjettet med endingene over ble enstemmig godkjent.

 

Budsjett til embryoprosjektet ble lagt fram til årsmøtet som en orientering.

 

 

 

Sak 4.Innkomne saker fra medlemmene og styret.

 

a)Innkommen sak fra Christian Saxlund:

 

Saker ønsket behandlet på årsmøte:

1 : Etiske rettningslinjer for styret når de representerer laget.

2 : Rettningslinjer for hvordan vedtak skal behandles.

3 : Hjemmesiden

4:  Sekretærens/redaktørens bijobber i andre lag.  Interessekonflikt?

5 :  Laget skal ikke lenger dekke hotelutgifter ved årsmøtene.

6 :  Bladet skal kutte en utgave og bare komme i tre nr. pr. år.

7 :  Bladet skilles ut som egen post i medlemskapet.  Bare dem som ønsker bladet, betaler og mottar det.

8  :  Kjøp av sæd kan gjøres uten at medlemskap automatisk medfølger.

 

Årsmøtet vedtok å stryke underpunktene 1-4 under behandling av innkalling og dagsorden. Christian Saxlund forlot møtet, og la igjen en beskjed i hotellresepsjonen om at han trakk de øvrige innsendte sakene med underpunktene 5-8. Årsmøtet stemte over om årsmøtet skulle behandle underpunktene 5-8, årsmøtet vedtok enstemmig og ikke behandle underpunktene 5-8 etter ønske fra forslagsstiller.

 

 

 

b)Innkommen sak fra styret i Landslaget for Telemarkfe:

 

Oppfølging av vedtak fra årsmøtet 2008, tillegg til dagens vedtekter med ekskluderingsmulighet for årsmøtet.

 

«Reaksjon for medlemmer som skader arbeidet for Telemarkfeet.

 

Dersom et medlem av Landslaget for Telemarkfe skader arbeidet for Telemarkfeet eller Landslaget for Telemarkfe, kan styret suspendere medlemmet fram til neste årsmøte. Et suspendert medlem skal gis mulighet til å møte på årsmøtet og legge fram sin sak. Ekskludering av et medlem må settes opp som en sak under innkomne saker, og følge med i årsmøteinnkallingen. Årsmøtet avgjør ved avstemming om det suspenderte medlemmet ekskluderes fra Landslaget for Telemarkfe.

 

Tillegget til vedtektene ble vedtatt med 22 stemmer, 4 stemmer var blanke, ingen stemmer ble avgitt mot forslaget. Det nye styret ble gitt fullmakt av årsmøtet å tildele dette nye tillegget et paragrafnummer som praktisk passer inn i dagens vedtekter.

 

 

 

Sak 5.Valg av leder.

 

Gunnar Haugo Gjenvalgt1 år

 

Sak 6. Valg av to styremedlemmer.

 

Leiv BjørgeIkke på valg

 

Lars Egil Bakka Ikke på valg

 

Aslak Snarteland Gjenvalgt2 år

 

Hilde RiisNy2 år

 

Sak 7. Valg av varamedlemmer.

 

Erik FleischerNy1 år

 

Kjell Trandokken Ny1 år

 

Sak 8. Valg av to revisorer.

 

Harald FlatenGjenvalgt1 år

 

Gregorius SkilbredGjenvalgt1 år

 

Sak 9. Valg av valgnemd, en person.

 

Hvert medlem velges for tre år, og den med lengst ansiennitet er leder for nemda.

 

Leder: Gina Rui Oxum1 år

 

Medlem: Odd Roar Stenby2 år

 

Medlem: Tore Mæland 3 år

 

 

 

Alle valgene i sakene 5-9 ble gjort enstemmig ved akklamasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Sak 10.Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser til styret og revisor.

 

Videreføring av dagens ordning ble enstemmig vedtatt.

 

Møteleder Aslak Snarteland takket for et godt gjennomført møte, og hevet årsmøtet.

 

 

Jonas Løvaas Gjerstad, sekretær, Landslaget for Telemarkfe

 

Erik FleischerMarit Mæland

 

 

 

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord