Årsberetningen 2012/2013

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter, Om Landslaget, Årsmelding og regnskap

Logo: Landslaget for telemarkfe

Årsberetning for Landslaget for Telemarkfe 2012/2013

Årsmøtet for 2012 ble avholdt 27. oktober, Vasetstølen, Røn i Valdres.
Det var 18 årsmøtedeltakere hvorav 16 var stemmeberettigede.
Det var per oktober 2013 287 medlemmer av laget.
Per 06.05.13 var det 301 kyr av telemarkfe fordelt på 83 besetninger, dette er en nedgang på ca . 10 % fra 2012.

Styret for 2012/2013 har bestått av:
Leder: Gunnar Haugo
Nestleder: Hilde Riis
Kasserer: Aslak Snarteland
Styremedlem: Erik Fleischer
Kjell Trandokken
Varamedlem: Torkjell Kolbjørnsgard
Gina Rui Oxum
Avlsutvalget: Styret
Jonas Løvaas Gjerstad
(sekretær)
Andre verv:
Revisor: Gregorius Skilbred
Harald Flaten
Valgnemd: Leder: Ragnar Kjær
Medlem: Torfinn Knutsen
Medlem: Bjørn Karsten Ulberg
Sekretær / Redaktør / Webredaktør:
Jonas Løvaas Gjerstad
Redaksjonskomite:
Gina Rui Oxum
Hilde Riis
Kjell Trandokken
Salgsansvarlig: Torkjell Kolbjørnsgard
Kontaktperson for laget på Dyrsku’n:
Gunnar Haugo
Studieturkommite: Gina Rui Oxum
Hilde Riis
Det har i perioden fra årsmøtet i 2012 til årsmøtet i 2013 vært avholdt seks styremøter.
Styret har arbeidet med følgende hovedsaker i 2011/12:
– Avl og seminokser
– Oppfølging av populasjonstall for rasen / oppfølging med Norsk genresurssenter.
– Livdyrformidling
– Embryoprosjekt (avslutning)
– Stambokføring av gårdsokser / ny avtale med Norsk genressrssenter
– Telemarkskyri / hjemmeside / facebook-side
– Utstillinger: Dyrsku’n og Seterdagen på Glomdalsmuseet
– Studietur til Valdres
– Regnskap
– Salg av bøker og artikler
– Årsmøtet i Norsk Bufe
– Aktivitetsplan
– Markedsføring og profileringsartikler
– Ny avtale med sekretæren
– Ny avtale med Geno ang. oksehold, sædproduksjon, omsetning og medlemskontingenter
– Utstilling av ammekyr på Dursku´n
– Genressursseminar for avls-og raselag for storfe
Det er i perioden tatt inn 2 oksekalver til semin. Det har vært få tilbud til styret.
I 2012/2013 har har det blitt født 4 kalver etter embryoprosjektet, to kvigekalver og to oksekalver. Oksekalvene ble vedtatt å ta inn til semin, den ene kalven ble sjuk og døde før levering til Geno. De to kvigekalvene ble omsatt etter vedtatte retningslinjer og søknad, til Gunnar Haugo. Prosjektet er avsluttet, og gjenstående midler fra Norsk genressurssenter og Fylkesmannen i Telemark er omsøkt og bevilget til avlsarbeid for rasen.
Styret har tatt del i produksjonen av tekst og bilder til medlemsbladet Telemarkskyri. Lagets hjemmeside er relansert i ny form. Den nye siden har samme adresse som tidligere, men plattformen og designet er endret. Sekretæren har også opprettet en egen Facebook-gruppe for landslaget.
Sommerturen var en suksess med 20 deltakere. Reisen gikk i år til Valdres. Det ble flere gode besøk til setre, småskala matprodusenter og telemarkfebesetninger. Beretningen fra turen er trykket i Telemarkskyri.
Dyrsku´n i Seljord. Årets Dyrsku´ ble innledet med en flott parade med kyr, kalver og geiter. Det ble stilt 8 telemarkskyr og 3 kalver ble mønstra av barn. Gunnar Haugo fikk premie for beste Telemarksku og beste ungku under Dyrsku´n i Seljord. 203 Gullros, f. 16.11.10, etter 42007. Dette var 30. gangen Gunnar stilte kyr på Dyrsku´n! Laget gratulerer med kyra! Landslaget for Telemarkfe hadde som tidligere en fin stand på Sterke-Nils tunet. Som vanlig besøkte mange interesserte standen vår, og bålpanna med kaffekjelen er et godt sosialt møtepunkt.

Til årets tv-serie Farmen, ble det lånt ut to telemarkskyr, fra Hilde Riis og Torfinn Knutsen, sistnevnte hadde også rollen som slakter i serien.
Norsk Bufe er en sammenslutning av alle avls- og raselag for de gamle norske storferasene. Til årsmøtet i februar representerte Gunnar Haugo og Aslak Snarteland landslaget.

For Landslaget for Telemarkfe

Gunnar Haugo  Hilde Riis    Aslak Snarteland   Erik Fleischer    Kjell Trandokken  Torkjell Kolbjørnsgard   Gina Rui Oxum
(Leder)                 (Nestleder)  (Kasserer)                (Styremedl.)        (Styremedl.)           (Varamedl.)                       (Varamedl.)

 

Jonas Løvaas Gjerstad
(Sekretær)

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord