Årsberetning 2008-2009

Skrevet av Telemarkfe.no . Publisert i Om Landslaget, Årsmelding og regnskap

Årsmøtet for 2008 ble avholdt på Haukliseter Fjellstue 25. oktober 2008. Det var 16 årsmøtedeltakere hvorav 15 var stemmeberettigede. Laget hadde per 01.10.09 343medlemmer.

Styret for 2009 har bestått av:

 

Leder:Gunnar Haugo

 

Nestleder:Tore Mæland

 

Kasserer: Aslak Snarteland

 

Styremedlem:Lars Egil Bakka og Leiv Bjørge

 

Varamedlem:Hilde Riis og Torkjell Kolbjørnsgard

 

Avlsutvalg:Gunnar Haugo, Lars Egil Bakka, Tore Mæland og Jonas Løvaas Gjerstad (sekretær)

 

Andreverv:

 

Revisor:Gregorius Skilbred og Harald Flaten

 

Valgnemd:Tore Skarpnord, Erik Fleischer og Gina Rui Oxum

 

Sekretær: Jonas Løvaas Gjerstad

 

Redaktør:Jonas Løvaas Gjerstad

 

Redaksjonskomite: Gina Rui Oxum, Gunnar Haugo og Hilde Riis

 

Salgsansvarlig: Torkjell Kolbjørnsgard

 

Utvalg for evt. Salg av Lien oksestasjon: Tore Mæland og Harald Flaten

 

Hjemmeside ansvarlig: Jonas Løvaas Gjerstad

 

Kontaktperson for laget på Ål-utstillinga: Torkjell Kolbjørnsgard

 

Kontaktperson for laget på Dyrsku’n: Gunnar Haugo

 

Det har i perioden fra årsmøtet i 2008 til årsmøtet i 2009 vært avholdt 4 styremøter, hvor av to som telefonmøter.

 

 

Styret har arbeidet med følgende hovedsaker i 2009:

 

Avl og seminokser

 

Embryoprosjekt

 

Stambokføring av gårdsokser

 

Telemarkskyri

 

Ål-utstillinga

 

Dyrsku’n

 

Studietur til Shetland

 

Regnskap

 

Salg av bøker og artikler

 

Behandling av tilbud på salg av Lien Oksestasjon og omliggende eiendom.

 

Semin

 

Det er i 2009 ikke tatt inn oksekalver til semin. Det har vært få tilbud til styret.

 

Embryoprosjekt

 

Til embryoprosjektet er det nedsatt en arbeidsgruppe, med fire medlemmer.

 

Disse er:

 

Prosjektleder:Aslak Snarteland

 

Fagansvarlig:Tore Skarpnord

 

Ansvarlig for vertskap (surrogatkyr): Tore Mæland

 

Representant for Geno: Eilev Kummen

 

Det er også nedsatt en prosjektgruppe,

 

denne består av:

 

Aslak Snarteland, Tore Skarpnord, Tore Mæland, Eilev Kummen (Geno), Nina Sæther (Norsk genressurssenter) og Harald Tveit (Fylkesmannen i Telemark).Lien oksestasjon.

 

 

Lien oksestasjon

 

I løpet av året 2008 er det fra oksestasjonen frasolgt ca. 1,5 daa til vegvesenet (gang- og sykkelveg) for kr 75.000. Videre er festetomten til Anne Bakken fradelt og solgt til Anne Bakkens datter sammen med garasjen for kr 50.000. Til slutt er de tre skogsstykkene (totalt 30 daa) fradelt og solgt for kr 100.000. Nå gjenstår jordene og beitene nord for jernbanelinjen. Landslaget har fått tilbud om å selge dette området for kr 975.000, men kjøperen har så langt ikke klart å finansiere denne summen som følge av finanskrisen.

 

Kjøpesummen er plassert på høyrentekonto.

Medlemsblad

Telemarkskyri, vårt medlemsblad er stadig vårt viktigste kommunikasjon til og mellom medlemmer. Styret har tatt del i produksjonen av tekst og bilder til bladet. Det har som tidligere dessverre vært lav deltagelse blant medlemmer til å levere til bladet, men heldigvis er det noen deler sin glede for rasen gjennom bladet med andre medlemmer.

 

Utstillinger

 

Ål-utstillinga ble gjennomført med Torkjell Kolbjørnsgard som vår kontaktperson. Det ble i år stilt seks telemarkskyr. Det ble tildelt to 1. premier og en 2. premie. Tore Skarpnord ble tildelt premie for beste telemarksku , ku nr. 257 Sølvfokk.

 

Dyrsku’n i Seljord ble i år avviklet 11.-13. september med fesjå og kalvemønstring på fredagen. Det ble stilt sju telemarkskyr, der det ble tildelt en 1.premie til 1003 , eier Aslak Snarteland, dette var utstillingas beste telemarksku.. De øvrige seks telemarkskyrne ble alle tildelt 2. premie.

 

Aslak Snarteland ble tildelt Johan Lindequists sølvkanne for sitt engasjement for telemarksfeet. I juriens begrunnelse står det:

 

”Aslak er blant dei fremste ambassadørane for telemarksfeet, vår eldste ferase.
Han har avla fram dei fleste fea sjølv og vektlagt godt lynne. Han er godt kjent for særs godt dyrestell og trivelege dyr. Aslak har vore aktiv for å etablert eit meieri som lagar produkt av mjølk frå telemarkskua.
Aslak har vare oppteken av å drifte garden og ta vare på feet slik gamle Aslak Snarteland gjorde det.
Aslak set i gang med å bygge ut fjoset for å kunne auke kapasiteten på dyrehaldet. Han ynskjer at garden er moderne og i god hevd slik at det kan vere attraktivt å overta drifta.
Aslak er ung, 44 år . Gården med bygningsmasse og kulturlandkp framstår som et mønsterbruk.”

 

Studietur

 

Studieturen til Shetland gikk av stabelen 11. –15. august. Det var Tore Skarpnord og Tore Mæland som laget programmet til turen. Det ble besøkt bønder med de lokale rasene shetlandsfe, shetlandsponny og shetlandssau og en stor husdyrutstilling. Turen var svært vellykket og det var 28 deltakere.

 

Tilskudd

Det ble i 2009 søkt om driftsmidler og prosjektmidler hos Norsk genressurssenter. Laget ble tildelt kr. 30.000,- i driftsmidler, søknaden om prosjektmidler ble det gitt kr. 5000,- til studietur.

Styret i Landslaget for Telemarkfe

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord