Årsmøtet 2010

Skrevet av Telemarkfe.no . Publisert i Om Landslaget, Årsmøtereferat

Referat etter årsmøtet 2010.Valg av møteleder: Aslak Snarteland

Valg av to personer til å signere årsmøteprotokollen: Gina Rui Oxum og Torkjell Kolbjørnsgard.

Tellekorps: Hilmar Huse og Jonas Løvaas Gjerstad.

Saksliste og møteinnkalling var enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

Årsmøtesaker:

Sak 1. Styrets årsberetning

Lest av leder Gunnar Haugo.

 • Det ble rettet en feil fra premieringen under Ål-utstillinga, riktig ku er 299 Staselin, eier Bjørnar Sorteberglien.
 • Det ble også mønstret to kalver under kalvemønstringa på Dyrsku’n.
 • Det ble foreslått at det nye styret jobber videre med å gjøre Dyrsku’n på Seljord til et ennå bedre arrangement. Det var oppfattet at årets utstilling ble for raskt avviklet, og telemarkfeet var vist i ringen før publikum fant veien inn til fjøset.
 • Det nye styret fikk fullmakt av årsmøtet til å gi en skriftlig tilbakemelding til Dyrskun Arrangement AS.
 • Under behandlingen av årsmeldingen for 2009/2010 redegjorde Harald Flaten at det nå er gjennomført salg av resten av eiendommen ved Lien oksestasjon, med uthuset som utgjorde selve oksestasjonen. Eiendommen er solgt til familien til siste stasjonsvert.
 • Landslaget for Telemarkfe har fått gratis leie av det gamle hønsehuset i uthuset i ett år framover for oppbevaring av noen eiendeler.
 • Bø museum har påtatt seg arbeidet å fotodokumentere oksestasjonen innen utgangen av 2010.
 • Lagets inntekter for salg av eiendommen er plassert til avkastning i bank.

Vedtak:
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent med endringene over.

 

Sak 2. Regnskap og revisjonsberetning

Presentert av kasserer Aslak Snarteland.

Revisor Harald Flaten leste noter til regnskapet og revisjonsrapport.

Vedtak:
Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 3. Budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent

Presentert av kasserer Landslaget for Telemarkfe.

 • Etter salget av Lien oksestasjon, foreslås det å øke renteinntektene fra kr. 5.000,- til 40.000,-.
 • Forsikringen vil bli sagt opp etter salget av oksestasjonen og blir en utgift på kr. 3.000,- som frafaller.
 • Årsmøtet vedtok å avsette kr. 15.000,- til godtgjørelse av tillitsvalgte.
 • Resultat i budsjettet for 2011 blir da på kr. 20.750,-

Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig vedtatt og kontingenten ble vedtatt uforandret i 2011.

Sak 4. Innkomne saker fra medlemmene og styret

Det er én innkommet sak til årsmøtet.

Embryoprosjektet – Status og veien videre.

Vedtak:
Årsmøtet vedtok at prosjektet skal videreføres og fullføres i den form som tidligere er vedtatt.
Jonas Løvaas Gjerstad ble valgt til fagansvarlig til embryoprosjektet. prosjektgruppen for embryoprosjektet ble vedtatt utvidet i tillegg til Aslak Snarteland, Jonas Løvaas Gjerstad og Tore Mæland med Harald Flaten.

 

Sak 5. Valg av leder

Gina Rui OxumNy Skriftlig valg. 14 stemmer for -1 stemme blank

 

Sak 6. Valg av to styremedlemmer

Hilde Riis: Ikke på valg

Aslak Snarteland: Ikke på valg

Erik Fleischer: Ny, enstemmig valgt.

Gunnar Haugo: Ny, enstemmig valgt.

 

Sak 7. Valg av varamedlemmer

1. vara Kjell Trandokken: 2 stemmer. Torkjell Kolbjørnsgard 13 stemmer (valgt). Ny, skriftlig valgt.

2. vara Leiv Bjørge: Ny, enstemmig valgt.

 

Sak 8. Valg av to revisorer

Harald Flaten: Gjenvalgt, enstemmig

Gregorius Skilbred: Gjenvalgt, enstemmig

 

Sak 9. Valg av valgnemd

Leder: Odd Roar Stenby: Ikke på valg

Tore Mæland: Ikke på valg

Ragnar Kjær: Ny, enstemmig valgt.

 

Sak 10. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser til styret og revisor

Under behandling av sak 10 forlot det nyvalgte styret møtelokalet. Det var da 12 møtedeltagere, hvorav 10 stemmeberettigede igjen i møtelokalet.

Honorar er til tillitsvalgte ble vedtatt som følgende:

Leder: 5000,-

Nestleder:2000,-

Kasserer:4000,-

Styremedlemmer:1000,-

Revisorer:1500,-

Salgsansvarlig:3000,-

Godtgjørelsene ble enstemmig vedtatt.

 

Møteleder Aslak Snarteland takket for et godt gjennomført årsmøte, og hevet årsmøtet.

 

Referent:
Jonas Løvaas Gjerstad, sekretær.

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord