Årsmeldingen for 2009/2010

Skrevet av Telemarkfe.no . Publisert i Om Landslaget, Årsmelding og regnskap

Årsmøtet for 2009 ble avholdt på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer 31. oktober 2009. Det var 28 årsmøtedeltakere hvorav 27 var stemmeberettigede.

Det var per 10.10.2010 289 medlemmer av laget.

Styret for 2009 har bestått av:

Leder:Gunnar Haugo

Nestleder:Hilde Riis

Kasserer: Aslak Snarteland

Styremedlem:Lars Egil Bakka

Leiv Bjørge

Varamedlem:Erik Fleischer

Kjell Trandokken

Avlsutvalget: Gunnar Haugo

Aslak Snarteland

Erik Fleischer

Jonas Løvaas Gjerstad (sekretær)

Andreverv:

Revisor:Gregorius Skilbred

Harald Flaten

Valgnemd:Gina Rui Oxum

Odd Roar Stenby

Tore Mæland

Sekretær: Jonas Løvaas Gjerstad

Redaktør:Jonas Løvaas Gjerstad

Redaksjonskomite:

Gina Rui Oxum

Styret

Salgsansvarlig: Torkjell Kolbjørnsgard

Utvalg for evt. Salg av Lien oksestasjon:

Tore Mæland

Harald Flaten

Hjemmeside ansvarlig:

Jonas Løvaas Gjerstad

Kontaktperson for laget på Ål-utstillinga:

Torkjell Kolbjørnsgard

Kontaktperson for laget på Dyrsku’n:

Gunnar Haugo

Studieturkommite: Leiv Bjørge

Kjell Trandokken

Gina R. Oxum

Aslak Snarteland

Det har i perioden fra årsmøtet i 2009 til årsmøtet i 2010 vært avholdt 4 styremøter, hvor av tre som telefonmøter i tillegg til ett arbeidsmøte.

Styret har arbeidet med følgende hovedsaker i 2010:

Avl og seminokser

Embryoprosjekt

Stambokføring av gårdsokser

Telemarkskyri

Ål-utstillinga

Dyrsku’n

Studietur til Fyresdal

Regnskap

Salg av bøker og artikler

Oppfølging av salg av Lien Oksestasjon og omliggende eiendom.

Oppdatering av lagets vedtekter.

Det er i 2010 tatt inn en oksekalv til semin. Det har vært få tilbud til styret.

Det ble gitt en gave i påskjønnelse for god markedsføring av Telemarksfeet i tv-programmet Jakten på kjærligheten til Jan Erik Kjær.

Til embryoprosjektet er det nedsatt en arbeidsgruppe, med fire medlemmer.

Disse er:

Prosjektleder:Aslak Snarteland

Fagansvarlig:Tore Skarpnord

Ansvarlig for vertskap (surrogatkyr): Tore Mæland

Representant for Geno: Eilev Kummen

Det er også nedsatt en prosjektgruppe, denne består av:

Aslak Snarteland, Tore Skarpnord, Tore Mæland, Eilev Kummen (Geno), Nina Sæther (Norsk genressurssenter) og Harald Tveit (Fylkesmannen i Telemark).

Det er i 2010 gjennomført embryoskylling av kyr i Norge og Sverige, per 01.10.2010 er disse ikke lagt inn i noen surrogatmødre.

Telemarkskyri, vårt medlemsblad er vårt viktigste kommunikasjon til og mellom medlemmer. Styret har tatt del i produksjonen av tekst og bilder til bladet. Det har som tidligere dessverre vært lav deltagelse blant medlemmer til å levere stoff til bladet, men heldigvis er det noen som deler sin glede for rasen, gjennom bladet med andre medlemmer.

Lagets hjemmeside er oppdatert gjennom året som en formidling av laget på internett.

Ål-utstillinga ble gjennomført med Torkjell Kolbjørnsgard som vår kontaktperson. Det ble i år stilt fem telemarkskyr. Det ble tildelt to 1. premier og en 2. premie. Beste ku ble 299 Staselin , eier Bjørnar Sorteberglien.

Seterdagen på Glomdalsmuseet er et hyggelig arrangement med mye publikum, ku-utstillingen er et samarbeid mellom museet og Norsk Bufe. Her ble beste ku østlandsk rødkolla 3041 Lea fra Jønsberg. Gavepremien for beste telemarkfe ble gårdsoksen til Erik Fleischer, 8 Torvald. Det ble stilt 4 telemarkskyr, hvor av en fikk 1. premie.

Dyrsku’n i Seljord ble i år avviklet med fesjå og kalvemønstring på fredagen. Det ble stilt seks telemarkskyr. Marit og Tore Mælands 1147 Perla fikk 1. premie og ble Dyrsku’ns beste kyr, og utkonkurrerte de beste kyrne av NRF, jersey og holstein. Det ble også utdelt fire 2. premier, beste ungku var 344 Rosenblom, eier Aslak Snarteland. Det ble mønstret to kalver til kalvemønstringen.

Landslaget for Telemarkfe hadde som tidligere en fin stand på Sterke-Nils tunet. Vi ble godt besøkt av mange interesserte, og bålpanna med kaffekjelen er et godt sosialt møtepunkt.

Studieturen til Fyresdal og Aslak Snartelands nye fjøs gikk av stabelen i august. Det ble også lagt opp til overnatting, og et besøk til Yvonne Minde og Gunnar Haugo i Rauland som i disse dager bygger nytt fjøs til ku og geit. Turen var svært vellykket, og ga god inspirasjon fra bønder med stor stå-på-vilje for telemarkskua.

Til embryoprosjektet er det skylt tre kyr i Norge, av disse ble det 24 embryo. I Sverige er det ikke skylt embryo per dags dato. Det er planlagt å legge inn embryo på surrogatkyr i høst.

Det er lånt ut to telemarkskyr til tv-serien Farmen, ei ku fra Leiv Bjørge og ei ku fra Gunnar Haugo. Produksjonsselskapet for Farmen filmet under hele utstillingen på Dyrsku’n, og dette skal gjøres til innslag etter programmet vises i tv.

Styret har blitt bedt om å gi et innspill til Dyrsku’n arrangement med forslag til ytterligere forbedringer til avholdelse av utstillinga.

Det ble i 2010 søkt om kr. 30.000,- i driftsmidler og kr. 5.000,- i prosjektmidler hos Norsk genressurssenter. Laget ble kun tildelt kr. 25.000,- i driftsmidler, søknaden om prosjektmidler ble avslått. Norsk genressurssenter har i 2010 redusert grunntilskuddet til avls- og raselagene med kr. 5.000,- til hvert lag og en reduksjon til Norsk Bufe på kr. 10.000,-, til sammen en reduksjon på kr. 40.000,- til bevaringsarbeid for de gamle storferasene.

Norsk Bufe er en sammenslutning av alle avls- og raselag for de gamle norske storferasene. Til årsmøtet i februar representerte Erik Fleischer og Kjell Trandokken landslaget, og til kontaktmøtet i september representerte Aslak Snarteland og Gunnar Haugo landslaget. Saker som er behandlet i Norsk Bufe er: Søknad til et prosjekt for å bedre tilskuddsorningen for bevaringsverdige storferaser, tildeling av melkekvoter på grunnlag av drift med bevaringsverdige storferaser (rekruttering), møter med Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag og eventuell omorganisering av Norsk Bufe etter betydelig nedgang i tildeling av drifts- og prosjektmidler.

For Landslaget for Telemarkfe

Gunnar Haugo(Leder), Hilde Riis(Nestleder), Aslak Snarteland (Kasserer), Leiv Bjørge (Styremedl.), Lars Egil Bakka (Styremedl.),Erik Fleischer(Varamedl.) og Kjell Trandokken  (Varamedl.)

Jonas Løvaas Gjerstad, (Sekretær)

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord