Årsmøtet 2015 – Referat

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter, Om Landslaget, Årsmøtereferat

Landslaget for Telemarkfe

Styreleder Hilde Riis ønsket velkommen til årsmøtet på Herefoss Prestegård 24. oktober 2015.

Det var 13 deltagere, hvorav 11 var stemmeberettiget.
Hun kom med oppfordring om å jobbe mer med oss selv for å verdsette kua vår høyere. Hvordan kan vi synliggjøre kvaliteten og heve anseelsen? Hun fortalte videre at styret har jobbet mye med prosjektet «Telemarkskua, et krafttak for å redde verdens vakreste ku».
Hilde Riis ble valgt til møteleder, sekretær Lone H. Kultan som referent. Gunnar Haugo og Aslak Snarteland ble valgt til å signere protokollen.
Det ble påpekt at det manglet disse punktene over på årsmøteinnkallingen: Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent, samt valg av to til å underskrive protokoll.
Telemarkskyri nr. 3 kommer alltid for sent ut jfr. årsmøteinnkalling, må innkalling komme allerede i blad nr. 2? Det ble framsatt krav om at man må ha en tydelig plan på hvordan man kan overholde frister framover.
Sak 1. Styrets årsberetning
Leder Hilde Riis leste styrets årsberetning.
Det ble foreslått følgende endringer:
? Gunnar Haugo fikk premie for beste Telemarksku og beste ungku på årets
Dyrsku.
? Etter årsberetningen ble forfattet, har det kommet inn 3 oksekalver til semin,
ikke 2 som det opprinnelig sto.
? Få med pressekonferansen for Dyrsku’n i Mathallen i Oslo 21.- 22. august
2015
? Skriv også om LIV – Landbruk i Valdres, der Kjell Trandokken fikk Beste ku av
landrasene.
? Skriv mer utfyllende fra Dyrsku’n og lagets aktiviteter på Sterke Nils-tunet.
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen med disse anmerkningene

Sak 2. Regnskap og revisjonsberetning
Kasserer Kjell Trandokken gikk gjennom regnskapet for 2014. Årsresultat for 2014 er på kr. – 151 200,35,-
Balansen for 2014 er på kr. 104 5496,09,-
Innspill fra årsmøtet:
? Lagets årlige utgifter må minskes for å unngå underskudd hvert år.
? Det er viktig å ha aksept for at dersom lagets aktivitet øker, må det også
påregnes og godtas et underskudd.
? Det må jobbes mer med tilskudd inn til laget.
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskap og revisjonsberetning for 2014

Sak 3. Budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent
(PRESENTERES I TELEMARKSKYRI NR. 4 2015)

Kommentarer:
? Styret må søke å redusere underskudd, samt justere rentekostnaden.
? Sette av kr. 30.000,- til jubileumsfeiringa i 2016.
? Medlemskontingenten økes fra kr. 350,- til kr. 450,-
? Styret må finne en mer effektiv måte å få innbetalt kontingent.
? Geno følger ikke opp punktene i kontrakten, de skal sende oversikt hvert
kvartal. Det blir mye jobb med å sjekke innbetalinger og fakturere etter å ha
kryssjekket innbetalinger langt tilbake.
? Styret burde vurdere å redusere antall Telemarkskyri-blad fra 4 til 3 utgaver,
og innhente priser fra ulike trykkeri. Årsmøtet gir styret fullmakt til å undersøke
dette.
? Forslag om SMS-varsling rundt de viktigste sakene til medlemmene – i tillegg
er nyhetsbrev på e-post en god kommunikasjonskanal.
Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjett med kommentarer. Medlemskontingent ble vedtatt økt til kr. 450,-

Sak 4. Innkomne saker fra medlemmene og styret

1. Nytt avlsmål for Telemarkfeet
«Målet er å bevare og utvikle telemarksfeet som ein god og funksjonell mjølkerase. Avlsarbeidet skal sikre reinrasa dyr for framtida.
Telemarkfeet skal vere raud- eller brannsida. Dei skal ha samanhengande kvit rygg frå rove til hovud. Bringkollen skal vere kvit, det same underdelen av buken, juret, bakføtene og rova. Hovudet bør vere droplete med raud mule, raude kjakar, raude øyro og med en raud strek eller veng over kvart auge. Der det raude og kvite møtest bør det vere ei droplerand, utanom på buken der kan det raude og kvite møtast kant i kant. (sjå elles rasestandard). Telemarkfeet er horna. Dei bør vere velforma og fine, utan at dette skal vere eit krav. Telemarkfeet skal vere ein typisk mjølkerase. Dei skal ikkje ha grov beinbygnad eller vere for muskelsette. Det skal vere ei lita og nett ku. Dei bør ikkje ha ei levande vekt over 500 kg. Det skal leggjas vekt på god og funksjonell jur- og speneform. Juret skal vere velforma med godt feste framme og bak.
Økt avdrått er eit av avlsmåla. Både kilo mjølk, fett og proteininnhald vil bli tillagt vekt. Det er ynskjeleg å få dyr med mest mogleg jamn produksjon gjennom laktasjonen.
God haldbarheit på dyra er viktig. Dei skal ha god helse, gode bein og godt lynne. Tydeleg brunst og god fruktbarhet er også eigenskapar som det skal leggjast vekt på.
Avlsoksar skal ha maksimalt 12,5 % innblanding av anna rase.»

? Forslaget styret kom med skal språk-vaskes til nynorsk.
? Tilføyer «velforma kryssform som gir lette fødslar», «….leggast vekt på god og
funksjonell jur- og speneform som er tilpassa dagens driftsform».
Vedtak: Årsmøtet godkjente forslag om avlsmål for Telemarkfeet med disse anmerkningene.

2. Forslag til endring av vedtekter:
Forslag om ny formulering av vedtekt §4, pkt. 8: «Valg av 2 revisorer». Ny formulering: «Valg av 1 revisor»
Vedtak: Årsmøtet godkjente at antall revisorer reduseres til en person

Sak 5. Valg av leder
Hilde Riis gjenvalgt som leder – 1 år

Sak 6. Valg av to styremedlemmer
Gunnar Haugo gjenvalgt – 2 år
Hellek Berge valgt som nytt styremedlem – 2 år
Erik Fleischer – ikke på valg Kjell Trandokken – ikke på valg
Sak 7. Valg av varamedlemmer
Roy Leirvik gjenvalgt – 1 år Gina Oxum Rui ny vara – 1 år
Sak 8. Valg av to revisorer
Kun én jfr. vedtektsendring. Svein Erik Sletta – 1 år

Sak 9. Valg av valgnemd
Hvert medlem velges for tre år, og den med lengst ansiennitet er leder for nemda
Leder: Torkjell Kolbjørnsgard – 1 år Medlem: Even Hov – 2 år
Medlem: Aslak Snarteland – 3 år

Sak 10. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser til styret og revisor
Forslag: uendret
Vedtak: Årsmøtet vedtok uendret godtgjørelse til styret og revisor

Referent

Lone H. Kultan
Sekretær
Landslaget for Telemarkfe

Aslak Snarteland

Gunnar Haugo

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord