Årsmøtereferat 2017

Skrevet av Landslaget for Telemarkfe . Publisert i Nyheter, Årsmøtereferat

Landslaget for telemarkfe avholdt årmøte 28-29 oktober på Jevnaker. Les referatet her.

Årsmøtereferat 2017

Styreleder Hilde Riis ønsket velkommen til årsmøtet for 2016 på Thorbjørnrud Hotell 28. oktober 2017. Det var 12 deltagere, hvorav 11 var stemmeberettiget.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste

Sak 2. Valg av møteleder
Vedtak: Årsmøtet valgte styreleder Hilde Riis som møteleder

Sak 3. Valg av referent og valg av to til å underskrive protokoll
Vedtak: Årsmøtet valgte sekretær Lone H. Kultan v/Dyrsku’n Arrangement AS som referent. Årsmøtet valgte Lina Aasan og Turid Opsund Mæland til å underskrive protokollen

Sak 4. Styrets årsberetning
Styreleder Hilde Riis leste opp årsberetningen for 2016

Kommentarer fra årsmøtet:
Viktig og godt arbeid er utført av styret. Det er viktig for prosjektarbeidet at det settes fokus på riktige ting for videre utvikling av rasen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen for 2016

Sak 5. Regnskap og revisjonsberetning
Kasserer Kjell Trandokken gikk gjennom regnskapet for 2016.

Årsresultat for 2016: kr. -87 919,92,-
Egenkapital pr. 31.12.2016: kr. 814 525,78,-
Kommentarer fra årsmøtet:
Vedtak: Årsmøte godkjente regnskap og revisjonsberetning for 2016

Sak 6. Budsjett, med mulig endring av medlemskontingent

Kommentarer fra årsmøtet:
Styret må jobbe videre for å få inn støttemedlemmer og etablere Vipps

Vedtak: Årsmøte godkjente budsjett for 2018.
Medlemskontingent ble vedtatt uendret fra 2017, altså kr. 450,-

Sak 7. Innkomne saker fra medlemmene og styret
Det ble fremmet en sak om bruk av ammeku i avlsarbeidet for å ta vare på alle gode linjer og alt eksisterende genmateriale for bruk i videre avlsarbeid. Denne kom inn etter frist 31. juli 2017 jfr. vedtekter.

Vedtak: Saken avvises og utsettes til neste årsmøte. Styret og avlsutvalget kan dispensere for kravet om at seminokser kun skal komme fra melkebesetninger fram til endelig vedtak ved neste årsmøte.

Sak 8. Valg av leder
Hilde Riis gjenvalgt som leder – 1 år

Sak 9. Valg av to styremedlemmer
Turid Opsund Mæland – valgt for 2 år
Hellek Berge – valgt for 2 år

Kjell Trandokken – ikke på valg
Arne Smøttebråten – ikke på valg

Gunnar Haugo – stiller ikke til gjenvalg

Sak 10. Valg av varamedlemmer
Gina Rui Oxum går ut som varamedlem
1. vara Lina Aasan ble valgt som nytt varamedlem – 2 år
2. vara Gunnar Haugo ble valgt som varamedlem – 1 år

Styrets medlemmer 2017/2018:
Hilde Riis – leder
Kjell Trandokken
Arne Smøttebråten
Hellek M. Berge
Turid Opsund Mæland

Vara: Lina Aasan og Gunnar Haugo

Sak 11. Valg av revisor
Svein Erik Sletta – gjenvalgt for 1 år

Sak 12. Valg av valgnemd
Hvert medlem velges for tre år, og den med lengst ansiennitet er leder for nemda

Leder: Aslak Snarteland – 1 år
Medlem: Hilda Vaa – 2 år
Medlem: Gina Rui Oxum – 3 år

Sak 13. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser til styret og revisor

Forslag: uendret

Vedtak: Årsmøtet vedtok uendret godtgjørelse til styret og revisor

Tagger:, , ,

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord