Lover for Landslaget for Telemarkfe

Vedtatt på årsmøtet den 9. november 2002, med oppdatering årsmøtet 31. oktober 2009.

§1 Formål

Landslaget for Telemarkfe har til formål å ta vare på og utvikle rasen videre i samsvar med de til enhver tid gjeldende avlsmål. Landslaget har sete i Telemark fylke.

§2 Medlemmer

Alle som bruker sæd av Telemarkfe blir medlemmer av laget. Medlemspenger blir automatisk trukket ved første sædkjøp i seminåret.

Andre som er interessert i telemarksfeet kan bli medlem mot å betale tilsvarende kontingent.

§ 3 Reaksjon for medlemmer som skader arbeidet for Telemarkfeet.

Dersom et medlem av Landslaget for Telemarkfe skader arbeidet for Telemarkfeet eller Landslaget for Telemarkfe, kan styret suspendere medlemmet fram til neste årsmøte. Et suspendert medlem skal gis mulighet til å møte på årsmøtet og legge fram sin sak.

Ekskludering av et medlem må settes opp som en sak under innkomne saker, og følge med i årsmøteinnkallingen. Årsmøtet avgjør ved avstemming om det suspenderte medlemmet ekskluderes fra Landslaget for Telemarkfe.

§ 4 Styret

Laget har et styre på 5 medlemmer med 2 varamenn.

Formannen blir valgt på årsmøtet ved særskilt valg for 1 år om gangen. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år, slik at to er på valg hvert år.

Styret velger sekretær og kasserer.

Styret utpeker et avlsutvalg på 3 til 5 medlemmer, hvorav minst ett styremedlem.

Styret utpeker redaktør og redaksjonskomité for telemarkskyri.

Styret skal forestå lagets aktiviteter i samsvar med lover og vedtak som blir gjort på årsmøtet.

Styret holder styremøter når lederen eller to av styremedlemmene krever det.

Det skal føres møtebok over styremøter, møter i avlsutvalg og årsmøter.

Det skal føres medlemsregister.

§5 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av november. Innkalling til årsmøtet trykkes i medlemsbladet som sendes til medlemmene seinest 4 uker før møtet. Saker fra medlemmene må være sendt til styret innen 31. juli.

Årsmøtet velger møteleder og 2 representanter til å undertegne protokollen.

Årsmøtet behandler:

  1. Styrets årsmelding.
  2. Årsregnskapet.
  3. Budsjett, herunder fastsette medlemskontingent.
  4. Saker fra medlemmer og styret.
  5. Valg av leder.
  6. Valg av 2 styremedlemmer hvert år.
  7. Valg av varafolk.
  8. Valg av 2 revisorer.
  9. Valg av valgnemd på 3 personer. Hvert medlem velges for 3 år og fungerer som formann siste året.
  10. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelse til styre og revisor.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret vedtar det eller når minst 25 % av medlemmene krever det. Ved beregning av dette antall regnes medlemmer ved siste årsskifte.

Årsmøtet er åpent hvis ikke årsmøtet bestemmer annerledes. Kun medlemmer i laget har stemmerett. Som medlem i denne sammenheng regnes den som har betalt medlemskontingent for inneværende år. Hvert bruk har to stemmer ved personlig frammøte.

Kun saker som står i innkallingen kan behandles på årsmøtet.

§ 6 Endring av lovene

Forslag om endring av lovene må sendes styret innen 31. juli. Endring av lovene krever minst 2/3 flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet.

§ 7 Oppløsning av laget

Oppløsning av laget følger reglene for endring av lovene. Hvis laget blir besluttet oppløst, skal lagets midler stå på sperret bankkonto i minst 10 år. Blir ikke virksomheten gjenopptatt innen 10 år, skal lagets faste eiendom og de kontante midler disponeres av Landbruksselskapet i Telemark, til framhjelp av storfeholdet, spesielt de gamle norske storferasene.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord